Học sinh tiêu biểu

Hoàng Văn Kiên
Hán Văn Hưng
Đỗ Minh Công