Học sinh tiêu biểu

Nguyễn Chí Công
Nguyễn Văn Nam
La Tuấn Anh